Nasza misja! pomagamy osobom i organizacjom poprzez kojarzenie ze sobą potrzeb społęcznych z innowacyjnymi rozwiązaniami

Dołącz do Inkubatora Talentów »

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorcze osoby w Polsce

Statut Fundacji pod nazwą Fundacja Pracy Narodów ( ang. Foundation Work Nations )

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Pracy Narodów została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Ewa Tyndzik, w Warszawie, dnia 23.06.2015 r., repetytorium A nr 1053/2015

2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą: FPN ( ang. FWN ).

3. Fundacja działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (DZ. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Płońsk.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, uwzględniając wspólne zasady dla nowo powstałych placówek:

a. Tworzone oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą podlegają i działają według jednego i tego samego statutu Fundacji.

b. Nazwa nowo powstałych placówek pozostaje taka sama z możliwością dodania treści wskazującej miejscowość lub miasto (przykład. Fundacja Pracy Narodów - Oddział Joniec).

c. Nowo powstałe placówki posługują się tym samym logiem, stroną www, profilami social i innymi materiałami marketingowymi zatwierdzonymi przez główny Zarząd Fundacji.

d. Wszystkie oddziały Fundacji posiadają konto lub subkonto w jednym i tym samym banku ustalonym przez główny Zarząd Fundacji.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rozwoju oraz Starosta Powiatu Płońskiego.

§4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.

2. Fundacja może używać znaku graficznego (logotyp).

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest:

1. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych, średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjnych projektów i start up-ów.

2. wspieranie utalentowanych osób wykazujących ponadprzeciętne umiejętności w różnych kierunkach nauki.

3. wsparcie przy tworzeniu przedsiębiorstw i projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska.

4. Analiza potrzeb społecznych i kojarzenie z innowacyjnymi projektami start up.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność polegającą na:

1. Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców i firm,

2. Dostarczanie środków i zaplecza do prowadzenia biznesu,

3. Organizowanie i udział w imprezach promujących przedsiębiorczość dla uczestników projektów Fundacji,

4. Propagowanie rozwoju edukacji w szkołach publicznych, niepublicznych oraz urzędach pracy,

5. Realizacja programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości,

6. Realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin,

7. Upowszechnianie wiedzy w środkach masowego przekazu, takich jak: internet, audycje radiowe oraz telewizyjne, filmy, artykuły prasowe oraz reportaże, wywiady w prasie, radiu i telewizji za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

8. Analizy biznesowe produktu lub usługi i mentoring,

9. Realizację warsztatów oraz sesji szkoleniowych,

10. Organizowanie i udział w imprezach promujących przedsiębiorczość,

11. Udostępnienie sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do rozwoju biznesu,

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

§9

Dochody fundacji mogą pochodzić z: darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, z majątku ruchomego i nieruchomego, dochodów z działalności gospodarczej.

§9a

Działalności gospodarczej z zakresie:

a. 82,99,Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

b. 85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

c. 73,12,C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).

d. 73,12,D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe 
w pozostałych mediach.

e. 62,02,Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

f. 69,20,Z - Działalność rozrachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe.

g. 79,11,B - Działalność pośredników turystycznych.

h. 85,60,Z Działalność wspomagająca edukację.

i. 68,32,Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

j. 78,10,Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwanie pracowników.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała 
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 10

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób powoływanych na czas nieokreślony.

2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Prezes Fundacji i Wiceprezes Fundacji.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b. śmierci członka Zarządu.

c. odwołanie przez Prezesa Zarządu w sytuacji działania na niekorzyść Fundacji przez Członka Zarządu

4. Członek Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

5. Zarząd Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

6. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,

b. śmierci Prezesa Zarządu,

§ 14

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu. Zastępcami Prezesa Zarządu są odpowiednio Wiceprezes Zarządu i Wiceprezes reprezentując Fundację na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. uchwalanie zmian statutu,

h. powoływanie nowych członków Zarządu,

i. decyzja o połączeniu i likwidacji Fundacji,

j. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

k. powoływanie nowych oddziałów, filii i placówek w kraju i za granicą,

l. określanie struktury organizacyjnej Fundacji.

§ 15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje co najmniej jeden z członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje przy minimalnym kworum dwóch członków zarządu za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji jak umowy i inne zobowiązania może podpisywać jednoosobowo Prezes Fundacji a dopiero w przypadku umów na kwoty powyżej 20 000 zł muszą być podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 17

Po zarejestrowaniu Fundacji statut może zostać zmieniony na wniosek Prezesa Fundacji wspólnie z Wiceprezesem Fundacji.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Prezes Fundacji oraz Wiceprezes Fundacji działających łącznie.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Rozwoju.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Prezes Fundacji oraz Wiceprezes Fundacji działających łącznie.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.