Dołącz do Inkubatora Talentów »

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorcze osoby w Polsce

Regulamin usługi crowdfunding


Art. 1 Ogólne zasady działania usługi crowdfunding

Usługa crowdfunding dostępna na stronie Fundacji Pracy Narodów (www.fwn.org.pl) powstała z myślą o umożliwieniu promowania projektów / pomysłów i pozyskiwaniu finansowania na ich realizację oraz rozwój.
Rozróżniamy 3 kategorie dla zgłaszanych projektów:
- NGO (wyłącznie dla zarejestrowanych i aktywnych organizacji pozarządowych)
- StartUp (młode i innowacyjne projekty funkcjonujące w Inkubatorze Talentów) Jak dołączyć do Inkubatora Talentów?
- Osoby indywidualne (wszystkie osoby i podmioty nie należące do powyżej wymienionych kategorii)

Usługa Wsparcia jaką udostępniamy na stronie Fundacji po podpisaniu umowy o współpracy umożliwia stworzenie podstrony promującej projekt / pomysł według ustalonych zasad w celu pozyskania finansowania od Darczyńców na realizację przedsięwzięcia. Forma wsparcia pomiędzy Darczyńcom a Pomysłodawcą wspierana przez Fundację polega na obustronnej korzyści dla obydwu użytkowników. Pomysłodawca prezentując swój projekt / pomysł określa poziomy finansowe jakie przekazuje Darczyńca w zamian za ustalone nagrody oferowane od Pomysłodawcy. Fundacja pełni rolę pośrednika i nadzoruje poprawny przebieg zbiórki oraz realizację zobowiązań Pomysłodawcy wobec Darczyńcy za przekazane środki finansowe.


Właściciel/Administrator usługi crowdfunding dostępnej na stronie www nie ponosi odpowiedzialności za:

• realizację wzajemnych zobowiązań stron (Pomysłodawcy i Darczyńcy), w tym za zrealizowanie wyznaczonego celu zbiórki;
• źródło pochodzenia przekazywanych środków;
• zamieszczane treści, zarówno tekstowe, jak i fotograficzne (treści weryfikowane pod kątem cenzury ogólnopojętej);
• zgodność z prawdą podawanych w opisach i dokumentach danych opublikowanych zbiórek;
• łamanie prawa przez pomysłodawcę, który opublikował własny projekt / pomysł (fundacja weryfikuje wyłącznie ustalony harmonogram przekazywania transzy finansoych zgodnie z postępem realizacji projektu);


Podstawa prawna:

Udzielenie/przyjęcie pomocy za pośrednictwem Platformy jest w myśl prawa DAROWIZNĄ i podlega przepisom z Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 poz. 86),

Ponadto zastosowanie mają:
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
• Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2014 r. poz. 455),
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Art. 299. Pranie brudnych pieniędzy (Dz.U.1997.88.553),
• Ustawa prawo dewizowe oznacza ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 j.t. ze zm.).

W zakresie publikowanych treści:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135).


I Definicje:

W Regulaminie przyjęto następujące znaczenie zastosowanych pojęć:
1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
2. Usługa crowdfunding – oznacza usługę umożliwiająca zbiórkę pieniędzy, dostepną pod domeną www.fwn.org.pl wraz z subdomenami;
3. Właściciel Usługi – Fundacja Pracy Narodów w Płońsku, ul. Mazowiecka 9, KRS: 0000577100, NIP: 5671907037, REGON: 362998191;
4. Zespół – osoby odpowiedzialne z ramienia Fundacji za administrowanie strony www.fwn.org.pl oraz czuwające nad prawidłowym przebiegiem Zbiórek;
5. Odwiedzający - oznacza każdą osobę fizyczną lub przedstawiciela osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wchodzącą na strony Fundacji;
6. Użytkownik – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną lub przedstawiciela osób prawnych korzystających z usług crowdfunding w tym Darczyńcę lub Pomysłodawcę;
7. Zbiórka – gromadzenie środków finansowych na określony cel;
8. Cel – potrzeba, inicjatywa lub projekt StartUp na który gromadzone są środki finansowe;
9. Pomysłodawca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna określająca i reprezentująca Cel w pozyskiwaniu środków na jego realizację;
10. Darczyńca – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, przekazująca pieniądze na wybrany przez siebie Cel;
11. Darowizna – kwota przekazana przez Darczyńcę na realizację Celu;
12. Operator – Billon Sp. z o.o. w Warszawie 00-867, przy al. Jana Pawła II 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444592, posiadającej NIP 7010363618, REGON 146470190.


II Ogólne warunki korzystania z Usługi crowdfunding:

1. Pomysłodawcom korzystającym z usługi crowdfunding może być osoba pełnoletnia po wypełnieniu i przesłaniu podpisanej umowy wsparcia i zapoznaniu się z Regulaminem.
2. Pomysłodawcom korzystającym z usługi crowdfunding może być osoba niepełnoletnia po wypełnieniu i przesłaniu umowy wsparcia z uwzględnieniem załącznika opiekun niepełnoletniego (z podpisem opiekuna) i zapoznaniu się z Regulaminem.
3. Podjęcie jakichkolwiek czynności w obrębie usługi crowdfunding jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Użytkownicy (Pomysłodawcy i Darczyńcy) zobowiązani są do korzystania z usługi w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i etycznie.
5. Korzystanie z usługi jest nieodpłatne. Prowizje o której mowa w punkcie VI Regulaminu pobierana jest po zakończeniu zbiórki z zebranych środków i jej wysokość zależy od wybranej jednej z 3 kategorii.


III Udział i rezygnacja

1. W celu opublikowania projektu / pomysłu w usłudze crowdfunding dla gromadzenia środków finansowych z Darowizn za pośrednictwem www.fwn.org.pl (uruchomienia Zbiórki) należy podpisać umowę wsparcia i przesłac wymagane dokumenty oraz materiały do Właściciela usługi na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie i odpowiada za ich zgodność ze stanem faktycznym.
3. Podpisanie umowy wsparcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Użytkownika na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie powierzonych przez niego danych oraz jego wizerunku.
4. Pomysłodawca powinien zainstalować na jednym własnym urżadzeniu mobilnym lub komputerze aplikację Billon, dzięki której będzie otrzyma zebraną kwotę pieniędzy po uwzględnieniu jednej z 3 kategorii prowizji.
5. Dane osobowe zgromadzone poprzez stronę www.fwn.org.pl w zakresie usługi crowdfunding są zbierane i wykorzystywane wyłącznie na czas i w zakresie koniecznym do skutecznego przeprowadzenia Zbiórki.
6. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Fundacja Pracy Narodów w Płońsku, ul. Mazowiecka 9, KRS: 0000577100, NIP: 5671907037, REGON: 362998191.
7. Użytkownik ma prawo poprawiać swoje dane nieodpłatnie lub odpłatnie w zależności od kategorii w której zgłosił Zbiórkę.
8. Zespół dba o interesy Pomysłodawców i Darczyńców aby ustalone zasady i uzgodnienia były zrealizowane na korzyść obydwu stron, z uwzględnieniem wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków w przypadku złamania prawa lub innych nieprzewidzianych problemów prawno - formalnych jakie mogą wystapić.
9. Udostępnienie hasła do aplikacji Billon osobom trzecim jest zabronione i może grozić utratą zgromadzonych środków.
10. Pomysłodawca ma prawo zażądać od Zespołu usunięcia konta poprzez wysłanie wiadomości email zawierającej w treści takie żądanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z adresu podanego w umowie oraz po potwierdzeniu telefonicznym.
11. Żądanie usunięcia konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Pomysłodawcę z Właścicielem Usługi.
12. Żądanie Pomysłodawcy o usunięcia konta zostanie zrealizowane w ciągu 1 miesiąca od momentu ustalenia faktu o zwrocie pieniedzy do Darczyńców lub wywiązaniu się z ustalonych nagród dla Darczyńców licząc od momentu potwierdzeniu przez Zespół zatrzymania Zbiórki.
13. Właściciel Usługi może wypowiedzieć umowę z Pomysłodawcą i usunąć jego projekt / pomysł w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Pomysłodawca naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Usługi naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa i pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Pomysłodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, podany w trakcie podpisywania Umowy Wsparcia.


IV Uruchomienie Zbiórki

1. Pomysłodawca opracowuje opisy, materiały graficzne, prezentacje, baner graficzny, zakres nagród i ceny darowizn oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści i materiały zawarte w tym opisie, szczególnie w zakresie ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami.
2. Projekty / pomysły nie mogą być skierowane na korzyść osób trzecich i odpowiedzialność za ich realizację ponosi wyłącznie Pomysłodawca.
3. Jeżeli osoba zgłaszająca projekt / pomysł do zbiórki jest niepełnoletnia wymagana jest pisemna zgoda i nadzór opiekuna nad niepełnoletnim i działaniami jakich się podejmuje.
4. Dopuszcza się realizowanie więcej niż jednego pomysłu / projektu jednocześnie przez jednego Pomysłodawcę.
5. Cel zbiórki musi należeć do jednej z 3 Kategorii. Zespół może odmówić opublikowania zbiórki w wybranej Kategorii przez Pomysłodawcę, jeśli jest niewłaściwie sklasyfikowany.
6. Zbiórka opublikowana na stronie www.fwn.org.pl może być realizowana za pośrednictwem innych usługodawców.
7. Treści o charakterze reklamowym lub niezgodne z etyką oraz przekierowania bez wiedzy Zespołu na inne strony www. będą usuwane przez Zespół. Mogą również podlegać karom wynikającym z przepisów prawa.
8. Zespół ma prawo podejmować wszelkie decyzje w zakresie publikowanych treści (dotyczy to: opisów, nagród i cen, dokumentacji oraz załączonych materiałów/zdjęcia, filmy, itd./) w tym odmówić części lub całości publikacji. Decyzja Zespołu jest ostateczna.
9. Właściciel Usługi ani Zespół nie są stronami umowy darowizny.


V Przebieg Zbiórki

1. Od momentu opublikowania projektu / pomysłu na stronie www.fwn.org.pl Pomysłodawca powinien zainstalować aplikację Billon i założyć konto dzięki któremu będziemy mogli przesyłać pieniędze w ustalonych transzach, dopasowanych do realizacji projektu w czasie realizacji i wynagradzania Darczyńców.
2. Przekazaną darowiznę można odwołać po odliczeniu 10% od przekazanej kwoty.
3. Darczyńcy nie mają obowiązku podpisywania umowy o współpracy ale powinni zainstalować aplikację Billon dla dokonywania przelewów pieniężnych.
4. Właściciel Usługi nie gromadzi ani nie udostępnia danych Darczyńców. Nie dotyczy to darowizn w kwotach przekraczających limit podatkowy i/lub podlegających rejestracji w zakresie z tym związanym.
5. Właściciel Usługi ani Zespół nie ponoszą odpowiedzialności za źródło pochodzenia przekazywanych środków.
6. Kwoty Darowizny przekraczające wartość 15000 € (nawet jeśli zostały wpłacone w kilku transzach) podlegają rejestracji. Strony Umowy Darowizny (Pomysłodawca i Darczyńca) mają obowiązek przekazać wszystkie dane niezbędne do dokonania formalności z tym związanych.
7. Darowizny przekraczające łączną kwotę 4 902 zł, otrzymane w ciągu pięciu lat od tej samej osoby podlegają opodatkowaniu. Limit darowizny w obrębie rodziny w I grupie podatkowej (od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów) - wynosi 9 637 zł; w II grupie podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) - limit wynosi 7 276 zł; Związane z tym obowiązki względem Urzędu Skarbowego leżą po stronie Pomysłodawcy.
8. Maksymalny okres trwania Zbiórki to 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy wsparcia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Poysłodawcy Zespół może przedłużyć termin zamknięcia Zbiórki.


VI Zakończenie Zbiórki/wypłacenie środków

1. Zbiórka trwa od 3 do 10 miesięcy (z możliwością przedłużenia) zostaje zakończona automatycznie w terminie do 14 dni od uzyskania określonej Celem kwoty.
2. Zbiórka może być zakończona w każdym momencie na żądanie Pomysłodawcy z zachowaniem procedur opisanych w pkt. III
3. Środki można wypłacać w trakcie trwania zbiórki w transzach, ustalonych pomiędzy Właścicielem Usługi a Darczyńcom przy podpisywaniu umowy zbiórki zgodnie z założeniami realizacji projektu / pomysłu i wynagradzania Darczyńców.
4. Środki zgromadzone na dany Cel zostaną wypłacane zgodnie z planem realizacji projektu i przekazywania nagród Darczyńcom. 5. Jeżeli kwota wpłat na projekt / pomysł nie przekroczy 50zł, zostaje przekazana na cele statutowe Fundacji.
5. Środki zgromadzone na subkoncie Pomysłodawcy, pomniejszone o prowizję zostaną przekazane na konto aplikacji Biilon wskazane przy podpisywaniu umowy wsparcia w terminie do czternastu dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia przez Pomysłodawcę o osiągnięciu progu pierwszego i kolejnego etapu realizacji projektu / pomysłu.
6. Prowizja Właściciela Usługijest pobierana w wysokości 3%, 6% i 8% od kwoty zgromadzonej w zależności od kategorii zgłoszenia projektu / pomysłu do Zbiórki. Wszelkie operacje finansowe związane z dokonywaniem przelewów przez Darczyńców i wypłacaniem pieniędzy przez Pomysłodawców są bezkosztowe poprzez wykorzystanie aplikacji Billon. Dla przekazywania pieniedzy na projekty pomysły nie trzeba posiadać konta w banku a jedynie telefon z numerem i internet.
7. Każdorazowe wycofanie się Pomysłodawcy ze Zbiórki automatycznie zwraca pieniądze na aplikację Darczyńcy po potrąceniu 10% od kwoty, które zostaje przekazane na cele statutowe Właściciela Usługi jako zespołu koordynującego poprawny przebieg zbiórki.


VII Warunki techniczne korzystania z Usługi

W celu prawidłowego korzystania z usługi crowdfunding potrzebne jest:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej do kontaktów z Właścicielem Usługi;
e) wgranie aplikacji Billon na swój telefon lub komputer dzięki któremu można przekazywać bezkosztowo pieniądze oraz je otrzymywać.


IX Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi i procesami finansowo - informacyjnymi które tam zachodzą.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email Właściciela Usługi: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Właściciel Usługi udzieli odpowiedzi na reklamację jak najszybciej, maksymalnie do 14 dni roboczych.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji.


X Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
2. Właściciel Usługi zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Pomysłodawców drogą mailową.
3. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu usługi, a także utraty danych powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Zespołu zmierzającego do poprawy funkcjonalności usługi.
4. Korespondencja prowadzona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili z adresu podanego przy podpisywaniu umowy wsparcia przez Pomysłodawcę oraz dotycząca adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest traktowana równoznacznie z oficjalnPomysłodawcy osobom trzecim.
5. Ewentualne spory wynikające z działań w obrębie usługi strony konfliktu zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożliwości uzyskania porozumienia spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Właściciela Usługi.